Home Lm ??p Da ??p Cch lm se kht l? chn lng

Cch lm se kht l? chn lngEm thu?c lo?i da d?u, m?t r?t hay b? bng nh?n nh?t l t? bu?i tr?a tr? ?i. L? chn lng to v th, c dng ph?n trang ?i?m c?ng khng ??p v hay b? m?n. Em lm cng vi?c ?i h?i ph?i giao d?ch v g?p khch nhi?u nn kh b?t ti?n. Xin t? v?n gip ph??ng php no lm l? chn lng se kht v b?t d?u (V? Giang).

Cch lm se kht l? chn lng

Theo y h?c, m?i m?t l? chn lng l m?t s? khai thng cho tuy?n b nh?n. Hi?n t??ng gin n? l? chn lng xu?t hi?n khi da b? d?u, ??c bi?t ? ?? tu?i tr??ng thnh v giai ?o?n da b?t ??u lo ha, ngoi ?? tu?i 25. Nguyn nhn l do ln da s?n xu?t d?u qu th?a thi, do tch t? c?a b?i b?n v cc ch?t b nh?n lm t?c ngh?n l? chn lng ho?c do c?u trc c?a s?i collagen c tc d?ng gi? ?? c?ng m?n v ?n h?i c?a da b? ph v? khi?n l?p da trong l? chn lng (hay cn g?i vch ng?n l? chn lng) b? suy y?u v gin d?n ra.

Tnh tr?ng ny th?c s? nan gi?i v gy m?t th?m m? r?t nhi?u cho phi n?.

?? lm se kht l? chn lng c?n thi?t ph?i tc ??ng ??n nguyn nhn g?c gy ra tnh tr?ng ny m?i mong c?i thi?n tri?t ?? v lu di.

Khoa h?c ? tm ra r?ng Deoxyribonucleic Acid (D.N.A) l m?t thnh ph?n thi?t y?u, quan tr?ng nh?t trong t?t c? cc t? bo c?a l?p trung b v l?p ngo?i b c?a da. N ?ng vai tr kch thch cc protein t?ng h?p trong t?ng sinh tr??ng c?a da, quy?t ??nh vi?c sinh s?n ra cc t? bo da kh?e m?nh v gip cho b? m?t da (chnh l b? m?t c?a cc l? chn lng) lun se kht.

Mu?n c?i thi?n ???c tnh tr?ng l? chn lng b? r?n to v th, c?n b? sung D.N.A gip ph?c h?i l?i c?u trc da nh?m h?i sinh l?i l?p bi?u b ? b? t?n th??ng trn b? m?t da.

D.N.A t? nhin ???c chi?t xu?t t? ??i d??ng p d?ng cng ngh? chi?t xu?t tin ti?n nh?t hi?n nay l cng ngh? ?ng kh v vi h?t ha c kh? n?ng th?m th?u ??n t?n t?ng sinh tr??ng c?a da thu h?p kch th??c cc l? chn lng to, cung c?p ?? ?m c?n thi?t su trong da gip da sng v m?n h?n.

??m b?o ch? sau m?t kha tr? li?u 5-10 bu?i, b?n s? c?m th?y ln da ???c c?i thi?n r r?t, l? chn lng se m?n, cn b?ng ???c l??ng d?u ti?t ra trn b? m?t da.

Ph??ng php m?i ??c tr? se kht l? chn lng b?ng D.N.A ?ng kh r?t ???c ?a chu?ng t?i M? v chu u v hi?n nay ? c m?t t?i Placencare Spa. Ph??ng php ny ??c bi?t ph h?p v?i nh?ng lo?i da c c?u trc khng ??ng ??u v?i l? chn lng to.

ThoiTrangs.Com - Cng ty TNHH h?u h?n Placencare, h? th?ng Placencare Spa

 

??ng nh?p Website

?ang tr?c tuy?n

Hiện có 8 khách Trực tuyến

C?m nang Gi?i thi?u Website

?ng n??c, ?ng d?n n??c

BKAV PRO 2014, 2015 VN
Siu khuy?n mi ph?n m?m Bkav Pro 2014 Mua 1 t?ng 1...

MY L?C N??C RO USA
Mua bn, B?o hnh v S?a ch?a: My l?c n??c, Bnh l?c n??c...

Th? gi?i ?? ch?i, DoChoi.Net, DoChoi.Com, DoChoi.Vn ?? CH?I TR? EM, NG??I L?N
?? ch?i Sex, Tnh d?c, Hnh ?nh, Phim, Truy?n, Cc t? th? Ng??i l?n
Khuyen mai Bkav Pro 2013 Gia re

M?u Th?i trang M?i nh?t N?m 2010

Xu h??ng Th?i trang M?i nh?t 2010

Ph? ki?n Th?i trang M?i nh?t 2010

Chuyn m?c C?m nang Lm ??p


Th?i trang m?i nh?t - Tin m?i ??ng

Th?i trang hot nh?t - ??c nhi?u nh?t

Chuyn m?c ?nh vi?n Th?i trang