Home Lm ??p ??p ton di?n Ton sur ton - Cch ph?i mu th?i trang th?m m?

Ton sur ton - Cch ph?i mu th?i trang th?m m?Ton sur ton l m?t trong nh?ng cch ph?i mu ph? bi?n, ???c nhi?u ng??i p d?ng trong l?nh v?c th?i trang. Tuy nhin, ? khng ph?i l quy lu?t ph?i mu ??n gi?n m ai c?ng c th? p d?ng.

Ton sur ton - Cch ph?i mu th?i trang th?m m?

?? c s? ph?i h?p hon h?o gi?a b? trang ph?c v ph? ki?n, ?i h?i b?n ph?i c kh? n?ng th?m m?, tnh sng t?o c?ng v?i m?t cht ki?n th?c c? b?n v? th?i trang.

Quy lu?t ph?i mu

Mu s?c khng ??n thu?n l ?en, ??, vng... M?t mu s? c nhi?u s?c ?? khc nhau.

V d?, mu ?? s? c ?? nh?t, ?? ??m, ?? bordeaux... Trong m?i s?c ??, chng l?i c mu t??ng ph?n v t??ng ??ng. Mu t??ng ph?n l nh?ng mu ??i l?p nhau nh? ?? - l?c, vng - tm, cam - xanh d??ng... Mu t??ng ??ng l nh?ng gam mu t??ng t? nhau nh? ?? - cam, tm - h?ng...

Ton sur ton l cch ph?i mu d?a theo cc mu t??ng ??ng.

Ton sur ton khng ph?i l di?n t? trn xu?ng d??i cng m?t mu

Th? ngh?, khi di?n nguyn b? ??m mu xanh l, ?eo chu?i h?t, hoa tai v vi chi?c nh?n cng mu, thm chi?c k?p tc v ?i giy mu xanh, b?n trng ch?ng khc g m?t cy chu?i di ??ng. V?i cch k?t h?p ny, b?n ch? thu ht nh nhn khc l? c?a nh?ng ng??i xung quanh.

Ton sur ton c?n s? ??n gi?n v tinh t?

?i khi ? ch? l m?t ?i?m nh?n nh? chi?c th?t l?ng v ?i giy cng tng mu. V d?, khi m?c chi?c ??m in hoa, b?n c th? ch?n mu c?a th?t l?ng, giy ho?c ph? ki?n khc d?a theo m?t gam mu hi?n h?u trn chi?c ??m.

?i khi ? l s? k?t h?p trang ph?c theo cng m?t gam mu nh?ng ? nhi?u s?c ?? khc nhau. Ch?ng h?n, ?? h?p m?t h?n v?i chi?c vy mu xanh bi?n. b?n c th? ch?n chi?c o ?i?m vi h?a ti?t, hoa v?n cng tng mu xanh.

Tuy ??n gi?n nh?ng cch ph?i h?p ny ?i h?i gu th?m m? tinh t? v s? sng t?o.

Khng ph?i ai c?ng c th? p d?ng

Nh?ng ng??i ??y d?n c?n th?n tr?ng khi ch?n mu s?c cho trang ph?c. Cc gam mu sng th??ng lm l? khuy?t ?i?m c? th?.

Ng??c l?i, khi s? h?u thn hnh m?nh mai, b?n r?t d? p d?ng ki?u ph?i mu ny. Tuy nhin, b?n c?n l?a ch?n mu s?c theo t?ng hon c?nh. N?u gi?a tr?a nng b?c, b?n di?n "m?t cy" mu cam sng chi, ch?c ch?n b?n s? lm t?ng c?m gic nng n?c cho nh?ng ng??i xung quanh.

Ph?i h?p ton sur ton cc gam mu l?nh, tr?m d? dng h?n nhi?u. Chng h?u nh? ph h?p v?i m?i hon c?nh v dng ng??i.

D v?y, khi qu g?y, b?n khng nn m?c cc mu qu tr?m nh? nu, ?en, xanh d??ng ??m... v trng b?n cng ?m h?n.

V?i nh?ng b quy?t ph?i h?p ton sur ton trn ?y, b?n s? c thm nh?ng cch sng t?o m?i trong ?n m?c. D th? no, ton sur ton c?ng khng h? l?i m?t.

Ton sur ton khng ch? l "cng th?c" ?? ph?i trang ph?c ??p m cn l ngh? thu?t k?t h?p v?i cch trang ?i?m, ki?u tc, trang s?c ph h?p.

D?a vo gam mu c?a trang ph?c ?? ch?n mu mi, ph?n m?t, ch k? m?t v mu ph?n m h?ng l m?t trong nh?ng cch ?? ph?i h?p trang ?i?m v?i trang ph?c. Ch?ng h?n, khi m?c chi?c vy mu h?ng, c ?i?m xuy?t vi h?a ti?t mu tm, b?n c th? ch?n ch k? m?t mu h?ng tm, ph?n m?t mu tm nu v son mi h?ng nu. Ngoi ra, b?n c?ng c th? ch?n thm ?i giy mu tm than v cc ph? ki?n c chi ti?t mu tm.

Ph?i h?p gi?a n? trang v trang ph?c c?ng c?n s? tinh t?. N?u b?n m?c trang ph?c s?c s? ho?c c dy bu?c c?, tuy?t ??i khng nn ?eo dy chuy?n, cc lo?i vng c? v s? lm ng??i ??i di?n r?i m?t.

Tuy nhin, trong th?i trang, khng c g l chu?n m?c, mi?n sao cch ch?n l?a, k?t h?p c?a b?n ph h?p v?i c tnh, hon c?nh, che ???c nh?ng khuy?t ?i?m v tn cc ?u ?i?m.

ThoiTrangs.Com - Theo Ti?p th? Gia ?nh

 

??ng nh?p Website

?ang tr?c tuy?n

Hiện có 12 khách Trực tuyến

C?m nang Gi?i thi?u Website

?ng n??c, ?ng d?n n??c

BKAV PRO 2014, 2015 VN
Siu khuy?n mi ph?n m?m Bkav Pro 2014 Mua 1 t?ng 1...

MY L?C N??C RO USA
Mua bn, B?o hnh v S?a ch?a: My l?c n??c, Bnh l?c n??c...

Th? gi?i ?? ch?i, DoChoi.Net, DoChoi.Com, DoChoi.Vn ?? CH?I TR? EM, NG??I L?N
?? ch?i Sex, Tnh d?c, Hnh ?nh, Phim, Truy?n, Cc t? th? Ng??i l?n
Khuyen mai Bkav Pro 2013 Gia re

M?u Th?i trang M?i nh?t N?m 2010

Xu h??ng Th?i trang M?i nh?t 2010

Ph? ki?n Th?i trang M?i nh?t 2010

Chuyn m?c C?m nang Lm ??p


Th?i trang m?i nh?t - Tin m?i ??ng

Th?i trang hot nh?t - ??c nhi?u nh?t

Chuyn m?c ?nh vi?n Th?i trang