Home Th?i trang Th?i trang N? Ch?n o s? mi n? ph h?p v?i dng ng??i v khun m?t

Ki?u o s? mi ny ph h?p v?i ng??i g?yN?u c vc dng cao l?n, b?n nn ch?n lo?i s? mi m vai o h?i th?t vo so v?i chi?u di c?a vai ?? gip vai trng nh? h?n.

Ch?n o s? mi n? ph h?p v?i dng ng??i v khun m?t

S? mi ???c tn vinh l trang ph?c khng bao gi? l?i m?t. D??i ?y l m?t s? g?i ?? gip b?n ch?n ???c chi?c o s? mi ph h?p v?i dng ng??i:

  • Vai ngang, to: ?y l vc dng ph h?p v?i o s? mi. Nn ch?n ki?u s? mi v?i c ch?t co gin, h?i m vo c? th?.
  • Vai xui: B?n nn ch?n o s? mi c ch?t li?u v?i t??ng ??i c?ng nh? cotton, s?i t?ng h?p... ?? gi? dng o ???c th?ng. Trnh nh?ng ch?t li?u r? nh? s, l?a.
  • Dng trn: V?i vc dng ??y ??n, b?n c th? t? tin ch?n nh?ng chi?c s? mi c ch?t li?u r? nh? s, l?a t? t?m ?? tn ln phom ng??i mnh.
  • Ng??i g?y: Ki?u s? mi r?ng, mang th?t l?ng bn ngoi ?ang r?t m?t hi?n nay s? h?p v?i vc dng c?a b?n.

Ch?n c? o h?p khun m?t

  • M?t di: Ki?u o s? mi c l c? to, b? r?ng ra hai bn ?? t?ng thm chi?u r?ng cho g??ng m?t.
  • M?t r?ng ki?u ch? ?i?n, c? to: o s? mi c c? b? g?p, su xu?ng hnh ch? V, ve l c? trn ho?c nh?n. Trnh ki?u s? mi c? ?i?n, ci nt cao.
  • M?t trn: Ch?n o s? mi c l c? di.
  • M?t tri xoan: Ph h?p v?i m?i ki?u c? o s? mi.

ThoiTrangs.Com - Theo Thanh Nin

 

??ng nh?p Website

?ang tr?c tuy?n

Hiện có 12 khách Trực tuyến

C?m nang Gi?i thi?u Website

?ng n??c, ?ng d?n n??c

BKAV PRO 2014, 2015 VN
Siu khuy?n mi ph?n m?m Bkav Pro 2014 Mua 1 t?ng 1...

MY L?C N??C RO USA
Mua bn, B?o hnh v S?a ch?a: My l?c n??c, Bnh l?c n??c...

Th? gi?i ?? ch?i, DoChoi.Net, DoChoi.Com, DoChoi.Vn ?? CH?I TR? EM, NG??I L?N
?? ch?i Sex, Tnh d?c, Hnh ?nh, Phim, Truy?n, Cc t? th? Ng??i l?n
Khuyen mai Bkav Pro 2013 Gia re

M?u Th?i trang M?i nh?t N?m 2010

Xu h??ng Th?i trang M?i nh?t 2010

Ph? ki?n Th?i trang M?i nh?t 2010

Chuyn m?c C?m nang Lm ??p


Th?i trang m?i nh?t - Tin m?i ??ng

Th?i trang hot nh?t - ??c nhi?u nh?t

Chuyn m?c ?nh vi?n Th?i trang